fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ZSN s.r.o.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ZSN s.r.o., so sídlom Slatinská 159/88, 01861 Beluša, IČO: 53 073 070, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro , Vložka číslo: 40072/R, (ďalej len ako “predávajúci”) a kupujúceho.

2.        Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.zsnsro.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“ alebo „internetová stránka“).

3.        Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „kupujúci„).

4.        Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

5.        Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.zsnsro.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru  prostredníctvom internetovej stránky www.zsnsro.sk.

6.        Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Článok II.

Informácie o tovare a cenách

1.        Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu.

2.        Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

3.        Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.        Cena tovaru uvedeného v internetovom obchode nezahŕňa cenu dodania tovaru. Cena dodania tovaru je stanovená podľa https://zsnsro.sk/dorucenie/, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

5.        Súčasťou príslušenstva tovaru je návod na osadenie a používanie vodomernej šachty alebo návod na osadenie a používanie samonosnej plastovej nádrže, podľa povahy tovaru, poskytovanom predávajúcim. Kupujúci je povinný vyhotoviť fotodokumentáciu  o postupe pri inštalácii tovaru v súlade s návodmi uvedenými v tomto bode.

Článok III.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1.        Kupujúci je oprávnený realizovať objednávku tovaru výberom požadovaného tovaru, jeho množstva, spôsobu úhrady kúpnej ceny za tovar, spôsobu prevzatia tovaru a vyplnením kontaktných údajov kupujúceho na internetovej stránke:

a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak predtým vykonal registráciu v internetovom obchode www.zsnsro.sk,

b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie,

c) telefonicky alebo e-mailom,

d)prostredníctvom oficiálnych stránok na sociálnych sieťach uvedených na internetovej stránke predávajúceho.

2.        Kupujúci je povinný pred potvrdením objednávky skontrolovať ním poskytované údaje.

3.        V prípade akýchkoľvek pochybností je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho ďalšie potvrdenie objednávky v písomnej forme, telefonicky alebo osobne, a to až do dňa prijatia objednávky predávajúcim.

4.        Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu tovaru.

5.        Objednávka zo strany kupujúceho nezakladá predávajúcemu povinnosť dodať zvolený tovar. Predávajúci s kupujúcim vstupujú do záväzkových vzťahov až potvrdením o prijatí objednávky.

6.        Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bezprostredne najneskôr však do 1 pracovného dňa po obdržaní objednávky a zároveň elektronickou formou, telefonicky alebo osobne oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

7.        Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zrušení objednávky telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky, potvrdí predávajúci kupujúcemu zrušenie objednávky telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že cena za objednaný tovar už bola uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si s kupujúcim dohodnú. Za zrušenie objednávky pred obdržaním potvrdenia objednávky, nevznikajú kupujúcemu voči predávajúcemu žiadne iné nároky okrem tých podľa tohto bodu VOP.

8.        Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar  alebo v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä kúpnej ceny, popisu alebo obrázkovej ilustrácie tovaru uvedeného na internetovej stránke. V takomto prípade je predávajúci povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu vopred uhradenú kúpnu cenu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim pre chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje či nedostupnosť kupujúceho.

9.        Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu a to spôsobom, ktorý si sám zvolil pri zadávaní objednávky. O možnosti zmeny spôsobu platby sa musí dohodnúť s predávajúcim.

10.    Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanie tovaru v prípade, že si v objednávke zvolí možnosť dodania tovaru predávajúcim podľa https://zsnsro.sk/dorucenie/.

11.    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu predávajúci poskytol všetky informácie o kupovanom tovare tak, aby sa kupujúci mohol oboznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, identifikáciou predávajúceho, spôsobom prevzatia tovaru, úhradou a lehotou dodania, možnosťou odstúpenia od zmluvy.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1.        Predávajúci je platcom DPH.

2.        Kúpna cena za tovar je cena uvedená v objednávke kupujúceho a na daňovom doklade vystavenom predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta určeného kupujúcim, pokiaľ kupujúci zvolí možnosť dodania tovaru predávajúcim v objednávke. Cena dopravy je účtovaná kupujúcemu osobitne, podľa spôsobu dodania tovaru, ktorý si kupujúci zvolil.

3.        Kúpnu cenu tovaru možno dohodnúť odlišne od základnej ceny tovaru uvedenej v internetovom obchode za predpokladu, že má kupujúci zvláštne požiadavky na objednávaný tovar. Výška takto upravenej kúpnej ceny bude spolu s konkrétne definovanými špecifikáciami uvedená v daňovom doklade, vystavenom predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie alebo odmietnutie objednávky v súvislosti so zvláštnymi požiadavkami kupujúceho.

4.        K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob dodania tovaru si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od objemu, typu a množstva objednaného tovaru a aktuálna sadzba za dodanie tovaru v zmysle https://zsnsro.sk/dorucenie/, je pre kupujúceho viditeľná priamo v objednávke.

5.        Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar najneskôr pri dodaní tovaru predávajúcim.

6.        Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas uhradiť kúpnu cenu vrátane ceny za dopravu, a to podľa spôsobu platby a spôsobu dodania tovaru, ktorý si kupujúci zvolil. Predávajúci je viazaný výškou ceny tovaru uvedenej v objednávke.

7.        Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) prevodným príkazom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu,

b) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na mieste dodania tovaru, ktoré si kupujúci zvolí v objednávke.

8.        Daňový doklad vystavený na kúpnu cenu a cenu dopravy vystavený predávajúcim, bude dodaný kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad zároveň slúži ako faktúra, dodací list a potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o  zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.        Platba je možná iba v EUR (mena euro).

Článok V.

Úrok z omeškania

1.        V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny predávajúcemu po splatnosti kúpnej ceny , si predávajúci môže voči kupujúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2.        Úrok z omeškania podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP sa nevzťahuje na právne vzťahy so spotrebiteľom. Pre omeškanie zo zmluvných vzťahov so spotrebiteľom sa uplatní úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

3.        V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru o viac než 7 pracovných dní, si môže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom plnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.        Pokiaľ odmietne kupujúci prevziať tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou objednávky a dodania tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, keď predávajúci dodá tovar, ktorý nezodpovedá kúpnej zmluve alebo vadný tovar. Vady dodaného tovaru uplatní kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Článok VI.

Dodacia lehota a podmienky dodania

1.        Lehota dodania objednaného tovaru je spravidla uvedená pri danom tovare na internetovej stránke. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, ak to nie je výslovne uvedené inak. V prípade, ak lehota dodania nie je pri danom tovare na internetovej stránke uvedená, platí dodacia lehota 21 pracovných dní.Predávajúci si vyhradzuje právo lehotu podľa tohto bodu predĺžiť, o čom je povinný bezodkladne informovať kupujúceho.

2.        Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predávajúcim.

3.        Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

4.        Cena za dodanie tovaru je uvedená v objednávke a v daňovom doklade vystavenom predávajúcim.

5.        V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho, spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným výrobkom (náhradné plnenie).

6.        Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od kupujúceho prijal predávajúci na základe kúpnej zmluvy.

7.        Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace predávajúcemu v dodaní tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci alebo iné, nepredpokladané udalosti mimo dosahu predávajúceho. (nedostupnosť tovaru u jeho dodávateľov a pod.)

8.        Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s článkom VI. bodu 6. Týchto obchodných podmienok.

9.        Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru okrem prípadu, kedy kupujúci súhlasí s osobným prebratím tovaru na adrese sídla predávajúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru predávajúcim, na miesto určené kupujúcim.

10.    Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a po prevzatí tovar skontrolovať. Prípadné vady tovaru, ktoré je možné zistiť obhliadkou tovaru pri jeho dodaní, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, v opačnom prípade sa má za to, že tovar je bez vád. Vady tovaru, spôsobené predávajúcim pri výrobe tovaru a zistené pri používaní tovaru kupujúcim, sa predávajúci zaväzuje odstrániť v lehote 7 pracovných dní od zistenia vád tovaru kupujúcim.

11.    Za poškodenie zásielky zavinené predávajúcim pri preprave tovaru, zodpovedá v plnom rozsahu predávajúci, ktorý sa zaväzuje odstrániť vady tovaru spôsobené pri preprave tovaru bez zbytočného odkladu po zistení vád tovaru.

12.    Ak objednávka nebude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude dodaný na mieste určenom predávajúcim, kde si ho môže kupujúci na vlastné náklady prevziať.

13.    Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

14.    S tovarom je kupujúcemu vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň faktúrou, dodacím listom a potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa povahy tovaru aj návod a záručný list.

Článok VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1.        Pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ je  kupujúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o  zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

2.        Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP.

3.        Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, zhotoveného podľa zvláštnych (špecifických) požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý je vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.        Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,

b) bez známok opotrebenia,

c) kompletný ( vrátane príslušenstva, dokumentácie, … ),

d) vrátane priloženého daňového dokladu.

5.        Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa článku VII. Bodu 1. týchto obchodných podmienok, je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci je zároveň povinný:

a) kontaktovať telefonicky alebo e-mailom predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať alebo doviezť tovar na miesto určené predávajúcim, a to na vlastné náklady a zároveň zabezpečiť, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu či poškodeniu tovaru,

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru.

6.        Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

7.        Po splnení podmienok podľa článku VII. týchto obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru, je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b)vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

8.        Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9.        V prípade, že by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody.

10.    V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa článku VII. týchto obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Článok VIII.

Výhrada vlastníckeho práva

11.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny a ceny dodania za dodaný tovar, t.j. okamihom uhradenia celej kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru v hotovosti predávajúcemu alebo okamihom pripísania celej kúpnej ceny a ceny za dodanie tovaru na účet predávajúceho. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare podľa článku VI. týchto obchodných podmienok.

Článok IX.

Záruka a reklamácia tovaru

1.        Záruku na tovar poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.  občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a ďalšie osobitné predpisy) alebo po dobu uvedenú v objednávke a v záručnom liste.

2.        Ak nie je v objednávke a v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3.        Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, bežným alebo nadmerným opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.

4.        Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej časti spôsobené používaním, vady tovaru spôsobené používaním tovaru na iný účel, než je pre daný tovar obvyklé, vady tovaru spôsobené nedodržaním postupu v návode na inštaláciu tovaru, neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby a vadný tovar, pri ktorom nie je možné dokázať, že vady vznikli použitím vadného materiálu, najmä vady vzniknuté nesprávnym používaním, použitím nevhodných chemických prostriedkov a akýmikoľvek ďalšími príčinami bez zavinenia predávajúceho.

5.        Pri zistení vady na tovare je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo osobne, a to v súlade s reklamačným protokolom uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.

6.        Pri osobnej reklamácii je kupujúci povinný predložiť:

a) záručný list na tovar (ak bol s tovarom dodaný),

b) doklad o kúpe tovaru (daňový doklad),

a ak kupujúci reklamuje už ním alebo treťou osobou inštalovaný tovar, je povinný predložiť predávajúcemu okrem dokumentácie uvedenej v bode 6. písm. a) a b) tohto článku aj :

c) fotodokumentáciu reklamovaného tovaru zaslanú na e-mailovú adresu predávajúceho, odovzdanú osobne alebo umožnený prístup predávajúcemu k reklamovanému tovaru,

d) fotodokumentáciu postupu inštalácie tovaru podľa predávajúcim priloženého návodu na inštaláciu tovaru.

7.        Ak bol tovar dodaný v rozpore so zmluvou, predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúce množstvo  tovaru, prípadne dodá kupujúcemu náhradný tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom objednanému tovaru.

8.        Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu aj fotodokumentáciu postupu osadenia objednaného tovaru, ktorá je súčasťou príslušenstva objednaného tovaru (návod pre inštaláciu tovaru ), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie.

9.        Za vady tovaru, spôsobené pre nedodržanie návodu na inštaláciu tovaru, ktorý je súčasťou príslušenstva objednaného tovaru, zodpovedá kupujúci.

10.    Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť po predchádzajúcej dohode v mieste sídla predávajúceho.

11.    Reklamácia vrátane odstránenia vady tovaru bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady tovaru predávajúcim.

12.    Ak predávajúci zistí, že reklamácia je neoprávnená, vady za ktoré by bol inak zodpovedný predávajúci, nahradí kupujúci predávajúcemu spolu s nákladmi, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie.

Článok X.

Nároky z vád tovaru

1.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou tovaru.

2.        Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru opravou požadovať výmenu tovaru v prípade, ak dodaný tovar predávajúcim nie je možné opraviť spôsobom, ktorý nezníži kvalitu dodaného tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy).

4.        Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.

5.        Ak predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie článku X. bodu 3. týchto obchodných podmienok.

6.        Kupujúci sa zaväzuje odovzdať reklamovaný tovar kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.

7.        Oprava reklamovaného tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne v prípade, že príčina reklamácie tovaru nie je spôsobená konaním alebo opomenutím konania zo strany kupujúceho. V prípade, keď je príčina reklamácie tovaru v záručnej dobe spôsobená konaním alebo opomenutím konania zo strany kupujúceho alebo sa reklamácia stane neoprávnenou, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu výdavky vynaložené na opravu tovaru a dopravu k miestu nainštalovaného tovaru.

8.        Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

Dostupné na https://zsnsro.sk/ochrana-sukromia/.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1.        Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. júla 2020. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje na internetovej stránke. Dňom zverejnenia nových VOP na internetovej stránke, strácajú predošlé VOP platnosť a účinnosť. Predávajúci uchováva znenie všetkých predošlých VOP , ktoré boli podľa tohto bodu nahradené novými VOP.

2.        VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke v deň potvrdenia objednávky kupujúcim.

3.        Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na overenie informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.

4.        Predávajúci je povinný kúpnu zmluvu uchovávať v elektronickej forme spolu s príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto uchovaná kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

5.        Výklad týchto všeobecných obchodných podmienok sa posudzuje podľa slovenského jazyka a slovenského právneho poriadku.

6.        Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Kontakt: tel.: +421948242790, e-mail: info@zsnsro.sk

Nákupný košík

close