Základné informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti ZSN s.r.o.

Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť ZSN s.r.o., so sídlom Háj 362/50, 020 61 Lednické Rovne, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40072/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prosím, prečítajte si tieto  Základné informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti ZSN s.r.o. pozorne.

Prevádzkovateľ spracúva len osobné údaje získané od dotknutých osôb, teda objednávateľov na webovej stránke a zákazníkov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje dotknutých osôb najmä za účelom prijímania a vybavovania objednávok na nákup tovarov. Spracúvanie týchto údajov je pre Prevádzkovateľa väčšinou nevyhnutné na plnenie záväzkov z objednávok. Rovnako aj na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej správy, v prípadoch, kedy to tak Prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými je viazaný.

Berte prosím na vedomie, že poskytnutie Vašich osobných údajov je pre nás nevyhnuté na plnenie našich záväzkov či už z objednávok alebo zo zmlúv a ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia nákupov z našej strany.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté dopravcovi, pokiaľ bola zvolený dovoz tovaru až ku dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu, akú mu prikazujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter týchto skutočnosti a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam.

Všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej republiky,obsahujú viaceré práva dotknutých osôb vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov.

Práva ktoré Vám prislúchajú, však môžu byť obmedzené iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Ide najmä o právo: na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov, na opravu, doplnenie, vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky uloženia osobných údajov,na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získanie prístupu k týmto osobným údajom,byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

Súhlas, poskytnutý dotknutou osobou na spracúvanie jej osobných údajov, zostáva v platnosti až do jeho písomného odvolania. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ žiadosť bezodkladne spracuje a informuje Vás o dôsledkoch, ktoré môžu mať vplyv na vaše práva a povinnosti. Odvolaním súhlasu prevádzkovateľom, nie je dotknuté jeho právo na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené Vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

 

Ako dotknutá osoba ste oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach.

Podať sťažnosť je oprávnená Dotknutá osoba na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

a)      meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,

b)      označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

c)      predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

d)      dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e)      kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

Vzor návrhu  má uverejnený Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pre uplatnenie práv k ochrane osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na info@zsnsro.sk prípadne listom na adresu nášho sídla.