ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť ZSN s. r. o., Slatinská 159/88, 018 61 Beluša, IČO: 53 073 070(ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre prevádzkovateľa  je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osobachápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

-         identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (časť 1. tohto dokumentu),

-        Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),

-        informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu)

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

-návštevník našej webovej stránky                        (časť 4.1. tohto dokumentu)

-klient resp. záujemca o produkt                (časť 4.2. tohto dokumentu)

-uchádzač o zamestnanie                             (časť 4.3. tohto dokumentu)

-dodávateľ (resp. obchodný partner)          (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti ZSN s. r. o. požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situáciív súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti ZSN s. r. o.

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti ZSN s. r. o.sú:

obchodné meno: ZSN s. r. o.

sídlo: Slatinská 159/88, 018 61 Beluša

IČO: 53 073 070

zápis v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 40072/R

email: info@zsnsro.sk

tel.č.: 0948 242 790

Spoločnosť ZSN s. r. o.nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

 

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba,nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adreseuvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo inýmprimeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobnýchúdajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme kdispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadovVám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť aaktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorýmidisponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby smetieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobnýchúdajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebnéna naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľaduvšetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čoznamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby smeprestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje,ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údajenepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobnýchúdajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosťsa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základezmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnenýdôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátaneprofilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou ZSN s. r. o.osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajovv prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takéhovlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti ZSN s. r. o.

Spoločnosť ZSN s. r. o.je prevádzkovateľom webovej stránky – internetového obchodu umiestnenej na adresewww.zsnsro.sk (ďalej aj ako “e-shop”).

 

 

 

 

 

 

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies,vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textovýsúbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilnéhozariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce,vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne váminformácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vámumožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návšteváchweb prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponukyodhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služiebGoogle Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytickénástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ichnávštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údajeo používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, ženiektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovejstránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súborycookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im

znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho diskuvymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdetenižšie:

Internet Explorer                   www.windows.microsoft.com

Safari                                     www.support.apple.com

Opera                                     www.help.opera.com

Mozilla Firefox                     www.support.mozilla.org

Google Chrome                     www.support.google.com

Brave                                     www.support.brave.com

 

4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť ZSN s. r. o.môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

-       optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborovcookies,

-       zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby(tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov nataký účel.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke našej spoločnosti zaúčelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby našej spoločnostisa na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom „Klient resp. záujemca o produkt“namiesto tejto časti 4.1.

4.1.2. Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovejstránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musímedisponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnenýzáujem prevádzkovateľa, teda našej spoločnosti, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifickénastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamejreklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby,pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov,naša spoločnosť prehlasuje, že z povahy produktov poskytovaných našouspoločnosťou vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku,a z toho dôvodu sa našej spoločnosti netýka povinnosť overovať či zákonný zástupcaposkytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa §15 Zákona o ochrane osobných údajov).

4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť ZSN s. r. o.spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnomna plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnomrozsahu:

-  emailová adresa

- v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobunávštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujúfunkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okreminého, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objemúdajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate.Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborovcookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame súnajmä:

- súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cezinternet; a

- súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu,ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudemeVám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanieštatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev,zdrojov návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránkepamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky aposkytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookietretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené nazobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo namanažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie opoužívaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajúpriamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášhoprehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

 

4.1.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme.Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchtočinností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údajev nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externýmisubdodávateľmi sú najmä externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby,spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadneiné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmiena to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti ZSN s. r. o.Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitnýchpredpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

4.1.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvaťaj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložískprevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť sivždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušnýchprávnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr.súčasťou programu EU-US PrivacyShield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našichsystémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu,ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašouosobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobunevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané zaúčelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osobya po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo domomentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti ZSN s. r. o.sa rozumie akákoľvek služba poskytovanáspoločnosťou ZSN s. r. o.a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou ZSN s. r. o..

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete,je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje onávštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest,v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti sozáujmom o produkt/-y našej spoločnosti.

Spracovanie objednávky tovaruobjednaného prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
        - pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
        - pomoc s dokončením vašej objednávky,
        - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        - získanie ďalších potrebných informácií 

Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete

 

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sámzáujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejneprístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našejspoločnosti).

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR

 

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) Nariadenia GDPR

 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR

 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitorovanie priestorov kamerovým systémom za účelom ochrany majetku podľa článku 6 ods.1 písmeno f) Nariadenia GDPR

 

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ZSN s. r. o.spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom naplnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnomrozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

- dátum narodenia (ak je potrebný za účelom jednoznačnej a nezameniteľnejidentifikácie klienta najmä v prípade písomne uzatváranej zmluvy)

- IČO, DIČ, IČ DPH

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchtočinností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údajev nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externýmisubdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti,spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk,kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade doručovania tovaru prostredníctvomkuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnostia činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti ZSN s. r. o.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvaťaj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, žezabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnychpredpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťouprogramu EU-US PrivacyShield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účeluspracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu.Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich čisúvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údajena nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymipredpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnenáuchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu(maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššiedobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej triroky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3. Uchádzač o zamestnanie

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Spoločnosť ZSN s. r. o.bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

-Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či stekvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

-Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelomriešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

-Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vašeosobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemurozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemcao zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupnýchzdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

4.3.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účelyoprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijaťkvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovaťpreto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ichbudeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípadeuzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomnepoučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmänasledovné informácie:

-Kontaktné údaje:napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska,adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

-Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúcezamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie,ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

-Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojommotivačnom liste.

-Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sazamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotnáspôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

-Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovaliv minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak námposkytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

- Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme imVaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby námposkytli relevantné informácie o vás.

- Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľaťnapríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmiSR.

- Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vašeosobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našouspoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchtočinností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutejosoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externýmisubdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenskéspoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétnespoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našejspoločnosti.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvaťaj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, žezabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnychpredpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťouprogramu EU-US PrivacyShield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď užnebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvaniavýberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku vktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania jeochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás,uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnýmizásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžemespracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytneprávny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidenciipo dlhšiu dobu.

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieba/alebo tovarov našej spoločnosti ZSN s. r. o.alebo spolupracujúcej osoby spoločnostiZSN s. r. o., bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťahalebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľova správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii)výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našejspoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas.Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľdobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrova databáz).

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

- výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzispoločnosťou ZSN s. r. o.a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátanepredzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebopísomne, a to aj vo forme objednávky) a

- v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jejpodnikateľskej činnosti.

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ZSN s. r. o.spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom naplnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnomrozsahu:

- meno, priezvisko, titul

- IČO, DIČ

- miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

- číslo telefónu, e-mail

- čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov,ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia aobchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémutosubdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účelyplnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externéúčtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhostinga správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétnespoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potriebspoločnosti ZSN s. r. o..Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našejspoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmtoklientom.

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvaťaj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložískprevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť sivždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušnýchprávnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr.súčasťou programu EU-US PrivacyShield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude spoločnosť ZSN s. r. o.spracúvať po dobu trvania zmluvnéhovzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaniavšetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, našaspoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktoráje vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonomstanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri rokyodo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, akpríslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporus Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

Aktualizácia 01.02.2022